VËSHTIRESITË DHE SPROVAT E TË DËRGUARIT A.S.

Përgjatë historisë, të dërguarit e Zotit kanë qenë të ekspozuar ndaj sulmeve fizike dhe psikologjike të jobesimtarëve. Ashtu si profetët para tij, profeti ynë i dashur Muhamedi a.s. gjithashtu ishte ekspozuar ndaj persekutimeve dhe sulmeve të panumërta nga idhujtarët dhe jobesimtarët për predikimin e besimit të vërtetë.

Në këtë film, ju do të shihni presionet dhe sulmet e shkaktuara nga jobesimtarët ndaj profetit tonë a.s. në momentin e zbritjes së profetsisë. Ky është shembull i vlerave morale, vendosmërisë dhe palëkundshmërisë në luftën përballë tyre.
DEVAMINI GÖSTER